Provoz tržiště

Pěstujete ovoce, zeleninu nebo květiny a chcete je nabídnout k prodeji spoluobčanům? Můžete využít pravidelné trhy na tržišti u autobusového nádraží.

PROVOZNÍ  ŘÁD  MĚSTSKÉHO TRŽIŠTĚ

Článek I.

Úvodní ustanovení

a) Městské tržiště je provozováno na zpevněné ploše vedle prostoru autobusového nádraží v Tržní ulici.

b) Tržiště provozují Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou; IČO 254 75 509 (dále jen TSJ). Odpovědnou osobou za TSJ je Bc. Lucie Holubová, tel. 775 790 354, správou tržiště je pověřen pan Jaromír Pipek, tel. 775 790 303.

c) Tržiště je provozováno v souladu s Tržním řádem města Jablonce nad Nisou vydaným nařízením Statutárního města města Jablonec nad Nisou č. 3/2015. Přesné znění nařízení je na webových stránkách Statutárního města Jablonec n.N.: http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/narizeni/2015-3-trzni-rad.html

d)Tento provozní řád byl vydán za účelem stanovení podmínek, za kterých lze provozovat prodej zboží na uvedeném tržišti; tyto podmínky jsou prodejci (krátkodobí pronajímatelé) povinni dodržovat.

Článek II.

Doba prodeje, provozní doba

 a) Pravidelné trhy jsou pořádány obvykle v období březen až prosinec (přesnější termíny jsou stanovovány dle klimatických podmínek) následovně:

PO, ST, ČT   6:00 – 14:00 (pouze po schválení a úhradě předem!!)*

ÚT + PÁ        6:00 – 14:00

SO                  6:00 – 13:00

*V případě zájmu o prodej v pondělí, středu či čtvrtek, kdy na tržišti není přítomen správce, je nutné mít doklad o zaplacení prodejního místa či stánku pro případ kontroly. Ten prodejce získá buď po dohodě se správcem tržiště při předchozím konaném trhu nebo u Jana Šebelky v areálu TSJ v Souběžné ulici. Bez dokladu o zaplacení prodejního místa či stánku není možné plochu tržiště za účelem prodeje zboží využívat.

b) Prvním prodejním týdnem roku 2017 je 13. kalendářní týden (27.3. – 2.4.)

c) V případě spadu sněhu v době po zahájení provozu tržiště si provozovatel vyhrazuje právo pravidelné trhy na dobu nezbytně nutnou přerušit.

d) Při konání mimořádných trhů je maximální časové rozpětí denního prodeje v souladu s Tržním řádem města Jablonce nad Nisou 6:00 – 20:00 hod.

Článek III.

Vymezení druhů prodávaného zboží

a) V době konání trhů (ÚT, PÁ, SO) není povolen prodej živých zvířat.

b) Sortiment mimo druh zboží uvedený v bodě a) Čl. III. není dále omezen.

 

Článek IV.

Kapacita tržiště, vybavenost

a) Kapacita tržiště je 1 317 m2.

b) Prodejcům jsou zdarma k dispozici veřejná WC provozovaná společností Busline a.s. v boční části hlavní budovy autobusového nádraží. Obsluze se však musí prokázat kartičkou „Prodejce městského tržiště 2017“ s razítkem TSJ a podpisem Bc. Holubové. Tyto očíslované kartičky jsou vydávány správcem tržiště proti podpisu, a to vždy pro období 1 roku.

c) Zázemí správce tržiště tvoří mobilní dřevěná buňka se základním vybavením.

d) Prodejcům je k dispozici užitková voda, a to v přenosné nádrži.

e) Možnost připojení elektrické energie je za poplatek specifikovaný v příloze tohoto provozního řádu dle platných norem.

f) Parkování je možné na placeném parkovišti na Tržním náměstí. Prodejci mohou svými vozidly na plochu tržiště najíždět pouze na dobu nezbytně nutnou za účelem vykládky a zpětné nakládky zboží, a to výhradně dle pokynů správce tržiště. Trvalé parkování není na ploše tržiště z bezpečnostních a ekologických důvodů povoleno. Parkování není z důvodu parkování autobusů povoleno ani podél plochy tržiště v ul. Tržní (dlážděná komunikace) a je ošetřeno dopravním značením.

g) Na plochu tržiště smí najíždět vozidla do hmotnosti cca 7 t.

h) Na ploše tržiště je zajištěn dostatek nádob na komunální odpad.

Článek V.

Povinnosti prodejců

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti:

a) jsou prodejci povinni řídit se pokyny správce tržiště. Při nedodržování tohoto provozního řádu nebo při nerespektování pokynů správce tržiště může být prodávající z možnosti prodeje na tržišti vyloučen,

b) jsou prodejci povinni uhradit poplatek za pronájem prodejního místa nebo stánku správci tržiště ihned po vyložení zboží na prodejní místo, a to v buňce správce tržiště, nikoliv čekat na jeho příchod a výběr poplatku; v případě prodeje v jiné dny než ÚT, PÁ a SO jsou pak povinni poplatek uhradit předem, viz bod a) Čl. II.,

c) smějí prodejci nabízet a prodávat zboží pouze v souladu s příslušnými právními předpisy včetně vybavení k prodeji příslušného zboží v souladu se zvláštními předpisy,

d) nesou prodejci odpovědnost za bezpečnost veškerých propojovacích kabelů a přístrojů, které provozují; provozovatel tržiště odpovídá pouze za zdroj elektrické energie po místo připojení (zásuvka v rozvaděči správce tržiště),

e) jsou prodejci povinni udržovat čistotu prodejních míst a prodejních stánků, a to i po ukončení prodeje,

f) prodejci musí respektovat zákaz kouření při prodeji v prostorách celého tržiště,

g) musí každý prodejce označit svůj prodejní stánek cedulí formátu A3 jménem, adresou a IČ,

h) jsou prodejci povinni vždy informovat správce tržiště o mimořádných událostech nastalých v době konání trhů.

Článek VI.

Povinnosti provozovatele prostřednictvím správce tržiště; kompetence správce tržiště

 

Správce tržiště:

a) je povinen seznámit prodejce s Tržním řádem města Jablonce nad Nisou i Provozním řádem městského tržiště a oba tyto řády vyvěsit na viditelném místě, a to alespoň po dobu prodeje,

b) je pověřen určovat prodejcům místa k prodeji dle dlouhodobého plánu,

c) dohlíží na navážku zboží na tržiště před zahájením prodeje,

d) dohlíží na dodržování dostatečného prostoru kolem tržních stánků pro průchod nakupujících,

e) je pověřen výběrem stanoveného poplatku za stánek či prodejní místo s povinností vydat prodejci příslušný daňový doklad,

f) dohlíží na čistotu a pořádek v době provozu tržiště včetně kontroly ukládání odpadu na místa k tomu určená,

g) po ukončení prodeje organizuje úklid, zajišťuje úklid na plochách, které nejsou povinni uklízet prodejci,

h) zodpovídá pouze za provoz tržiště dle stanoveného provozního řádu,

i) je povinen vést evidenci prodávajících a předložit ji na žádost dozorovému orgánu; evidenci je povinen uchovávat po dobu 1 roku ode dne provedení evidenčního záznamu,

j) nezodpovídá za kvalitu a nezávadnost prodávaného zboží,

k) je povinen prostřednictvím provozovatele zajistit schůdnost plochy tržiště zejména v případě náledí či ledovky v zimním období,

Článek  VIII.

Důležitá telefonní čísla

Hasiči 150
Záchranná zdravotnická služba 155
Policie ČR 158
Městská policie 156
Tísňová linka (IZS) 112

CENOVÝ  VÝMĚR

Denní pronájem prodejního stánku a prodejního místa; připojení ke zdroji el. energie:

Prodejní stánek v prostoru tržiště (1 ks) 140,–Kč
Plocha prodejního místa (1 bm) 60,–Kč
Připojení el. energie pro vlastní zařízení (1 hod.) 20,–Kč

V případě zájmu o dlouhodobý pronájem je při využití prodejního stánku min. 2x týdně možná zvýhodněná cena stanovená provozovatelem na základě poptávky, kterou prosím směřujte na Bc. Holubovou.

 

Cenový výměr nabývá platnosti dne 27. března 2017.

Kontakt

E-mail

mailto:holubova@tsj.cz

Telefon

775 790 354